"PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim" - raport NBP

data aktualizacji

Rozwój sektora finansowego i technologii wpłynął na powstawanie nowych modeli biznesowych oraz zapewnił poprawę doświadczeń użytkownika. Połączenie finansów i najnowszych technologii doprowadziło do wyodrębnienia i rozwoju branży FinTech (z ang. Financial Technology). Szczególnym przypadkiem podmiotów FinTech są podmioty świadczące innowacyjne usługi w obszarze płatności na rynku finansowym, tj. PayTech. Narodowy Bank Polski dokonał przeglądu nowatorskich rozwiązań płatniczych, funkcjonujących na polskim rynku. Efektem prac jest opublikowany raport „PayTech – innowacyjne rozwiązania na rynku polskim”.

Autorzy raportu dokonali pogłębionej analizy sektora PayTech w Polsce i w Europie, w kontekście Dyrektywy PSD2. Zaprezentowali przegląd funkcjonujących na rynku rozwiązań oraz opisali aktywność instytucji publicznych, w zakresie rozwoju innowacji finansowych w Polsce, w tym działania UKNF realizowane w ramach: Cyfrowej Agendy Nadzoru, Komitetu Sterującego ds. FinTech, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych oraz projektu „Rozwój i upowszechnienie dostępu do innowacyjnych usług finansowych w Polsce”, którego beneficjentem jest Ministerstwo Finansów i UKNF. W dalszej części opracowania autorzy opisują działania wybranych międzynarodowych instytucji finansowych, w zakresie innowacji finansowych oraz prognozują możliwe kierunki rozwoju PayTech w kraju i na świecie. 

Raport jest dostępny na stronie NBP pod adresem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/paytech.html