Bank for International Settlements opublikował podsumowanie na temat obowiązujących regulacji banków cyfrowych oraz internetowych platform finansowych

data aktualizacji

Bank for International Settlements (Financial Stability Institute) opublikował podsumowanie dotyczące regulacji w zakresie banków cyfrowych oraz internetowych platform finansowych. 

Dokument jest wynikiem zwiększenia popularności rozwiązań z sektora FinTech w tym również w zakresie pozyskiwania kapitału, pośrednictwa kredytowego czy przyjmowania depozytów. Rozwiązania te są oparte o nowoczesne technologie i w różny sposób mogą wpisywać się w istniejące ramy prawne. 

Bankowość cyfrowa to świadczenie usług bankowych głównie za pośrednictwem Internetu, gdzie kontakt z klientem odbywa się za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (aplikacji i urządzeń pozwalających na kontakt, bez fizycznej obecności).

W poświęconej zjawisku bankowości cyfrowej sekcji drugiej raportu, wskazano, że kraje które ustanowiły odrębną drogę uzyskania zezwolenia dla tego rodzaju działalności banków cyfrowych, pozostawiły główne wymogi rozpoczęcia działalności (np. wymogi kapitałowe, co do siedziby czy formy prawnej). 

Jak widać na przykładzie Singapuru czy Malezji, jednym z zadań banków cyfrowych wyznaczanych przez regulatorów jest przeciwdziałanie tzw. bankowemu wyłączeniu. Obecnie jednak większość krajów nie posiada specyficznego podejścia do regulacji banków cyfrowych i stosowane są analogiczne wymogi, jak do banków tradycyjnych. 

Wartym uwagi jest opis działań nakierowanych na ułatwienie rozpoczęcia działalności dla banków cyfrowych i wyznaczenie tzw. okresu przejściowego, w którym bank nie jest obowiązany do spełnienia całości wymogów regulacyjnych. Przyjęte rozwiązania skupiają się na kwestiach uproszczeń w rozpoczęciu działalności, w przypadku tradycyjnej formy prowadzenia działalności, czy też specyficznych sposobów licencjonowania tych podmiotów. 

Odrębne regulacje dedykowane platformom internetowym dotyczą głównie crowdfundingu (equity crowdfundingu, rzadziej crowdfundingu pożyczkowego), ze wskazaniem zakresu możliwych działań oraz wymogami informacyjnymi względem użytkowników (inwestorów) platform. W krajach, które nie zdecydowały się na wprowadzenie przepisów dedykowanym platformom internetowym, crowdfunding objęty jest istniejącymi przepisami z obszaru bankowości, rynku kapitałowego czy usług płatniczych, zależnie od rodzaju usługi. 

Pełna treść opracowania jest dostępna pod adresem: https://www.bis.org/fsi/publ/insights27.pdf