19 stycznia, 2017 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Usługi płatnicze - najczęściej zadawane pytania

1. Jak obliczyć wpłatę na pokrycie kosztów nadzoru ?

Wysokość wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:


                MKNB ∙ KNBB  
 
KWNB=  ----------------  
                    MKNBB

gdzie:

KWNB – oznacza kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy,

MKNB – oznacza maksymalną kwotę, jaka może być należna od danego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy, stanowiącą iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez jego agentów, w danym roku kalendarzowym, i stawki 0,025%,

KNBB – oznacza wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym,

MKNBB – oznacza maksymalną kwotę należną od wszystkich biur usług płatniczych za dany rok kalendarzowy – przy czym, jeżeli kwota KWNB jest wyższa niż kwota MKNB, wysokość wpłaty wnoszonej przez dane biuro usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest równa kwocie MKNB.

2. Na jakie konto BUP ma wpłacać zaliczki i kwoty rozliczenia rocznego ?

W 2015 roku każdy podmiot otrzymał indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać zaliczki na pokrycie kosztów nadzoru oraz dokonać dopłaty wynikającej z rocznego rozliczenia zaliczek. Pisma dotyczące indywidualnych kont bankowych zostały wysłane do podmiotów w marcu 2015 roku.

3. Do kiedy powinniśmy składać rozliczenie roczne ?

BUP składa KNF deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu o wysokości kosztów nadzoru na dany rok kalendarzowy.

4. Kiedy zostanie podana wysokość kosztów nadzoru KN(BB) ?

Do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF  wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym, informację zamieścimy również w zakładce "usługi płatnicze".

5. Czy będą zwracane nadpłaty, czy może zostaną one zaliczone w poczet zaliczek na kolejne okresy rozliczeniowe ?

Kwota nadpłaty będzie zwracana na rachunek bankowy wskazany przez biuro usług płatniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. 

6. Jaką opłatę i na jakiej podstawie należy uiścić aby uzyskać wpis do rejestru KNF ?

Opłata skarbowa za wpis do rejestru KNF - 616 zł, wymieniona jest w 10 podpunkt 36 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Konto opłaty skarbowej:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN:"IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"

7. Czy biura usług płatniczych mogą prowadzić działalność inną niż płatniczą ?

Tak, biuro usług płatniczych może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych.

8. Czy wszelkie wnioski,  dokumenty ubezpieczeniowe,  rozliczenia łącznej kwoty transakcji będzie można wysyłać do KNF pocztą czy trzeba je składać osobiście? Co powinien zawierać wniosek ?

Dokumenty będzie można wysyłać pocztą. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad możliwością składania wniosków drogą elektroniczną. Informacje na ten temat będą na stronie internetowej KNF.
Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. w art. 122 wskazuje, co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych.     

9. Co należy zrobić, aby rozpocząć prowadzenie działalności w formie biura usług płatniczych zgodnie z nową ustawą ?

Warunkiem jest wpis do rejestru KNF.

10. Czy osoba zarządzająca biurem musi posiadać zaświadczenie o niekaralności ?

Nie, wystarczy oświadczenie, które będzie składane wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu biura do rejestru KNF.   

 11. Czy limit 500 tys. euro miesięcznie obrotu dotyczy całej firmy czy każdej placówki z osobna, jeśli prowadzę jedną działalność, ale z kilkoma placówkami ?

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych (wszystkie jego placówki/oddziały), w tym przez agentów, za pośrednictwem, których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie.

12. Czy jeśli z dwóch osób zarządu, tylko jedna będzie spełniała wszystkie wymagania KNF a druga w części (zabraknie doświadczenia np. w bankowości) to KNF udzieli zezwolenia takiej firmie na działalność jako instytucji płatniczej ?

Ta kwestia będzie rozstrzygana w konkretnym przypadku.

13. Jakiego doświadczenia (z jakiego obszaru i długości trwania) oraz wykształcenia będzie wymagał KNF, aby móc wydać zgodę na prowadzenie instytucji płatniczych ?

Wymagane przez KNF doświadczenie i wykształcenie będzie musiało być adekwatne do rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez krajową instytucję płatniczą.

14. Czy można się dowiedzieć jakie wymogi będzie stawiała KNF zgodnie z zapisem w ustawie art.61 ust. 1 pkt 8 i 9 ?

Wymogi stawiane przez KNF dotyczące art. 61 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o usługach płatniczych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

15. Czy krajowa instytucja platnicza, która nie będzie prowadzić innej działaności gospodarczej poza działalnością w zakresie przekazów pieniężnych i zgodnie z art. 78.1 ust 1. nie będzie łączyła środków otrzymanych od klientów z innymi środkami będzie musiała posiadać ubezpieczenie lub gwarancje bankowa podobnie jak biura usług płatniczych. Czy oprócz posiadania kapitału zakladowego w wys. rownowartosci 20 000 euro  dla prowadzenie dzialaności w przedmiocie przekazów pieniężnych przyjmując  planowaną WP (wielkość  płatności) w wysokosci do 5 mln euro rocznie potrzebne będą inne zabezpieczenia finansowe (ubezpieczenia lub gwarancje bankowe) ?

Ubezpieczenie lub gwarancja jest jedną z możliwości realizacji wymogu ochronnego określonego w art. 78 ustawy o usługach płatniczych.
Ustawodawca daje możliwość wyboru pomiędzy wymogami określonymi w ust. 1 lub ust. 2 art. 78 w/w ustawy.
Jeżeli krajowa instytucja płatnicza spełni wymogi art. 78 ust. 1 ustawy, nie musi wypełnić obowiązku określonego w art. 78 ust. 2 ustawy.

Oprócz posiadania kapitału założycielskiego w wymaganej wysokości krajowa instytucja płatnicza jest zobowiązana posiadać w każdym czasie fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju usług płatniczych, jakie może świadczyć na podstawie posiadanego zezwolenia.

16. Od kiedy powstaje obowiązek składnia informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych ?

Obowiązek przesłania informacji kwartalnych i rocznych (liczba i wartość transakcji) dotyczy biur usług płatniczych, a takim biurem stanie się podmiot w dniu dokonania wpisu do rejestru KNF.

17. Czy w zakresie działalności BUP Urząd KNF zajmuje się kwestiami podatkowymi ? 

W odniesieniu do kwestii podatkowych Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem właściwym w zakresie podatkowego kwalifikowania wpłat z tytułu kosztów nadzoru, ani zaliczek wnoszonych półrocznie na poczet tych wpłat, jako kosztów prowadzonej działalności. W tym zakresie właściwe pozostają organy podatkowe właściwe ze względu na siedzibę danego biura usług płatniczych.

 

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności