18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
 • Godzina

Działalność brokerska

Rejestr brokerów

Informacja w sprawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 455)

Informacja w sprawie rozpatrywania skarg przez brokerów ubezpieczeniowych

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH, OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 ROKU

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1450)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r. , poz. 584)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
(Dz.U. 2015 r., poz. 275)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1500)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych
(Dz. U. z 2014 r.,poz. 1273)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1275)

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

Organ nadzoru informuje, że podczas wykonywania czynności kontrolnych u brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, wnikliwie będzie badana kwestia wypełniania obowiązku  dokonywania analizy ofert i przedstawiania rekomendacji osobom ubezpieczającym/ubezpieczonym.

Ponadto sprawdzane będą następujące zagadnienia:

- kwestie formalne (zgodność stanu faktycznego z danymi rejestrowymi);
- ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
- weryfikacja osób wykonujących czynności brokerskie na rzecz brokera ubezpieczeniowego; 
- niezależność brokera pod kątem powiązań z zakładami ubezpieczeń.

Jednocześnie należy podkreślić, że oprócz powyższych kwestii kontrola może obejmować pozostałe spektrum działalności brokerskiej określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1450) oraz aktach wykonawczych. Przypominamy, że na brokerach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ciąży obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawa.

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Brokerem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 23 ust. 1, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 czynności brokerskie są wykonywane w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Zgodnie z art. 24 ust. 1. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy nie może:
1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:
1) umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich;
2) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych;
3) zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie cedowania ryzyka z umów reasekuracji.
3. W przypadku nabycia lub posiadania akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, broker ubezpieczeniowy jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru.
4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków organów osoby prawnej prowadzącej działalność brokerską oraz osób wykonujących czynności brokerskie u brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.
5. Przepis ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie do pracowników brokera ubezpieczeniowego.

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 33 ustawy, jest obowiązany informować organ nadzoru o wszystkich zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących jego i wykonywanej przez niego działalności w zakresie art. 28, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Ponadto, zgodnie z art. 46 ust. 1, w przypadku każdej zmiany danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, broker ubezpieczeniowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, jest obowiązany złożyć do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmian treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

Art. 31 i 32 regulują kwestię wykonywania działalności brokerskiej w ramach swobody świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej wprowadza przepis art. 22 ustawy, a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. 2015 r., poz. 275).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

EGZAMIN DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Wszystkie kwestie dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres tematyczny zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 października 2014 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1500).   

                         (szczegółowe informacje pod nr tel.: 22 262 41 01)

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

Zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydawane jest tylko osobom fizycznym lub prawnym po złożeniu niżej wymienionych dokumentów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej dla osoby fizycznej (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1275):

 • dokument potwierdzający dane przedsiębiorcy, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. aktualny wydruk z CEiDG); 

 • oryginał lub kopia polisy poświadczona przez zakład ubezpieczeń stwierdzająca zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 • informacja o osobie wydana przez Krajowy Rejestr Karny lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczące o tym, że osoba nie była karana za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

 • kopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplom ukończenia szkoły wyższej; 

 • oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji; 

 • oświadczenia, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji; 

 • oświadczenie, że wnioskodawca nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;

 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f albo ust. 5a lub 5b albo 5d i ust. 3 pkt 1 lit. f:

W przypadku wnioskodawcy, który zdał egzamin brokerski:

 • kopia zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

W przypadku wnioskodawcy, który posiada doświadczenie zdobyte w pracy u brokera ubezpieczeniowego/reasekuracyjnego:

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające, co najmniej pięcioletnie wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku;

 • pozytywna opinia brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego potwierdzająca pięcioletnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w  zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji.

W przypadku wnioskodawcy, który ukończył uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych studia wyższe: 

 • kopia uchwały Komisji stwierdzającej uzyskanie zwolnienia z wymogu zdawania egzaminu, o którym mowa w art. 28 ust. 5d ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

W myśl przepisu art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. - Dz. U. 2015 poz. 783), w związku z częścią III pkt 33 załącznika do w/w ustawy, opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 1 087 zł. (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,  nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, z dopiskiem: opłata skarbowa od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej dla osoby prawnej (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1275):

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;

 • akt notarialny umowy spółki;

 • oryginał lub kopia polisy poświadczona przez zakład ubezpieczeń, stwierdzająca zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty dotyczące wszystkich członków zarządu:

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • informacja o osobie wydana przez Krajowy Rejestr Karny lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczące o tym, że osoba nie była karana za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

 • kopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 • oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

 • oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

 • oświadczenie, że członek zarządu nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;

 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Dokumenty dotyczące członków zarządu spełniających warunki, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f albo ust. 5a lub 5b albo 5d i ust. 3 pkt 1 lit. f:

w przypadku członków zarządu, którzy zdali egzamin brokerski:

 • kopia zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

w przypadku członków zarządu posiadających doświadczenie zdobyte w pracy u brokera ubezpieczeniowego/reasekuracyjnego: 

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające, co najmniej pięcioletnie wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku;

 • pozytywna opinia brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego potwierdzająca pięcioletnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w  zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji. 

w przypadku członków zarządu, którzy ukończyli uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych studia wyższe: 

 • kopia uchwały Komisji stwierdzającej uzyskanie zwolnienia z wymogu zdawania egzaminu, o którym mowa w art. 28 ust. 5d ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

W myśl przepisu art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 783), w związku z częścią III pkt 33 załącznika do w/w ustawy, opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 1 087 zł.
(opłatę należy uiścić na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,  nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, z dopiskiem: opłata skarbowa od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej). 

REJESTR BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

W ramach rejestru pośredników ubezpieczeniowych rejestr brokerów stanowi dział drugi i dzieli się na 2 rozdziały: brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych są udzielane na wniosek i obejmują informacje, czy:

 • przedsiębiorca jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;

 • osoba fizyczna jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych jako osoba, przy pomocy której broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie;

 • broker zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, w tym także informacja o nr polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, w którym zawarto tę umowę;

 • broker wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


1) Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zgodnie z art. 43 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, organ nadzoru, z urzędu dokonuje wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych z dniem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

2) Zmiana wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, w przypadku każdej zmiany danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, broker ubezpieczeniowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, jest obowiązany złożyć do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmian treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

3) Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej i wykreślenie z rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, zgodnie z art. 34 ustawy, cofa się w trzech przypadkach:
1. na wniosek brokera;
2. gdy broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do wykonywania swojej działalności;
3. zezwolenie może być również cofnięte, jeżeli broker wykonuje działalność z naruszeniem prawa lub w rażący sposób narusza interesy zleceniodawcy.

Organ nadzoru, zgodnie z art. 45 dokonuje wykreślenia brokera ubezpieczeniowego z rejestru brokerów ubezpieczeniowych w przypadku:
1. cofnięcia zezwolenia;
2. wygaśnięcia zezwolenia (z chwilą śmierci brokera lub z chwilą wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej - art. 34 ust. 6 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).


FORMULARZE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o dopuszczenie do egzaminu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji (osoba fizyczna)

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji (osoba prawna)

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń/reasekuracji

DOC icon-WLASCIWA Zmiana danych osobowych - osoba fizyczna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana danych dot. firmy - osoba fizyczna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana dot. swobody wykonywania działalności brokerskiej na terenie UE - osoba fizyczna

DOC icon-WLASCIWA Zmiany dotyczące osób fizycznych przy pomocy, których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie - osoba fizyczna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana dot. ubezpieczenia OC - osoba fizyczna 

DOC icon-WLASCIWA Zmiana danych - osoba prawna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana danych osób wchodzących w skład zarządu - osoba prawna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana składu członków zarządu, którzy nie spełniają wymogów art. 28 ust. 3 pkt 1 lit e-f ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

DOC icon-WLASCIWA Zmiana składu członków zarządu, którzy spełniają wymogi okreslone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e-f ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

DOC icon-WLASCIWA Zmiana dot. swobody wykonywania działalności brokerskiej na terenie UE - osoba prawna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana dot. osób fizycznych przy pomocy których broker wykonuje czynności brokerskie - osoba prawna

DOC icon-WLASCIWA Zmiana dot. ubezpieczenia OC - osoba prawna


FORMULARZE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK 2016

DOC icon-WLASCIWA  Osoby fizyczne - działalność brokerska w zakresie reasekuracji

DOC icon-WLASCIWA  Osoby fizyczne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń

DOC icon-WLASCIWA  Osoby prawne - działalność brokerska w zakresie reasekuracji

DOC icon-WLASCIWA  Osoby prawne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń

 

APLIKACJA SPRAWOZDAWCZA

DOC icon-WLASCIWA Aplikacja sprawozdawcza dla Brokerów


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności