Limit wpłat na IKZE w 2017 r.

data aktualizacji

Limit wpłat na IKZE w 2017 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w 2017 r. wynosi 5 115,60 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2−krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy tak ustalona kwota będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKZE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Kwotę limitu ogłasza corocznie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Limity wpłat na IKZE obowiązujące w poprzednich latach: 

2016 r. - 4 866,00 zł
2015 r. - 4 750,80 zł
2014 r. - 4 495,20 zł
2013 r. - 4 231,20 zł
2012 r. - 4 030,80 zł