Załącznik do Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października 2010 r.

data aktualizacji

KOMUNIKAT


Na podstawie art. 96 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), decyzją o sygn. DPO/A1/476/52/13/10/ARJ z dnia 27 października 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przekazać do publicznej wiadomości następującą treść osnowy przedmiotowej decyzji, poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji:

„Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), dalej: „Kpa”,
art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.), art. 96 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 10 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), dalej: „ustawa o ofercie publicznej”, oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.), dalej: „ustawa o nadzorze”,

po rozpoznaniu sprawy prowadzonej w przedmiocie nałożenia na Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku Białej, dalej: „Techmex” lub „Spółka”, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia przez spółkę Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku – Białej art. 56 ustawy o ofercie publicznej w związku z wypełnianiem przez ww. spółkę obowiązków informacyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego, dalej: „Komisja” lub „organ nadzoru”

postanawia

I. wykluczyć na okres 12 miesięcy, papiery wartościowe Techmex z obrotu na rynku regulowanym w związku ze stwierdzeniem, iż spółka Techmex naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości niżej wymienionych informacji okresowych:
- raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 r.,
- raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.,
- raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2010 r.,
- raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2010 r.
Wykluczenie papierów wartościowych następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna;
II. nałożyć karę pieniężną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku ze stwierdzeniem, iż Spółka naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz powiadomieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie braku prawdziwości i rzetelności danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych opublikowanych przez Spółkę przed ogłoszeniem jej upadłości odnoszących się w szczególności do kilkukrotnego zawyżenia wyniku finansowego wskazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd Spółki na dzień 30 września 2009 r.;
III. przekazać do publicznej wiadomości treść osnowy niniejszej decyzji, poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji w formie komunikatu, którego treść stanowi załącznik do decyzji;
IV. nadać decyzji w pkt III rygor natychmiastowej wykonalności.”