Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu spółki w 2020 r.

data aktualizacji 28 lutego 2020

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Lp.EmitentData zatwierdzenia prospektuTreść decyzjiStatystyka zakończonego postępowania
  2 
Games Operators SA 28.02.2020 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
  1
Ghelamco Invest sp. z o.o. 
27.02.2020 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

icon_doc_pdf_small statystyka postępowania