Ujawnienia organu nadzoru

data aktualizacji

Ujawnienia organu nadzoru zgodnie z art. 371 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2451 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy i struktury na potrzeby ujawniania konkretnych informacji przez organy nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 


  1. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz ogólne wytyczne
  2. Proces nadzoru (podstawowe kryteria, metody i narzędzia stosowane w procesie nadzoru, w tym narzędzia ilościowe służące do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich ogólną kondycję finansową)
  3. Zagregowane dane statystyczne na podstawie art. 31 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE
  4. Korzystanie z opcji przewidzianych w dyrektywie 2009/138/WE
  5. Cele nadzoru, jego główne funkcje i działania