Procesy przedaplikacyjne i aplikacyjne modeli wewnętrznych

data aktualizacji

Wychodząc naprzeciw opublikowanej opinii EIOPA, w ramach wniosków o stosowanie modeli wewnętrznych do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności składanych do Komisji Nadzoru Finansowego, KNF rekomenduje zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji stosowanie ujednoliconego pakietu aplikacyjnego w celu uporządkowania dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) i innych przepisów systemu Wypłacalność II w zakresie modeli wewnętrznych. Ujednolicony pakiet aplikacyjny ma formę formularza (dokument MS Excel z obsługą makr) i wraz z notą objaśniającą został przetłumaczony (na potrzeby tłumaczenia wykorzystano formularz „EIOPA Common Application Package for Internal Models” dostępne na stronie internetowej EIOPA) i dostosowany do potrzeb sprawowania nadzoru przez KNF. W przypadku składania wniosku, wypełniony formularz powinien być przekazany w formie elektronicznej, wraz z innymi dokumentami załączonymi do wniosku o zatwierdzenie modelu wewnętrznego. 

W 2015 r. UKNF opublikował listę błędów krytycznych w modelach wewnętrznych. Lista nie jest listą zamkniętą i może podlegać aktualizacji. Brak popełnienia błędu wskazanego na liście nie jest równoznaczny z akceptacją modelu, podczas gdy wystąpienie błędu wskazanego na liście uniemożliwi wydanie pozytywnej decyzji lub opinii o modelach wewnętrznych przez organ nadzoru. 

UKNF przedstawia wykaz zagadnień, które zostaną poruszone podczas spotkań z Członkami Zarządów organizowanych w ramach procesu przedaplikacyjnego na potrzeby badania testu użyteczności. 

W trakcie prac nad przygotowaniem pakietów przedaplikacyjnych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zwracały uwagę na trudności w interpretacji przepisów dyrektywy Wypłacalność II  oraz treści wytycznych UKNF dotyczących procesu przedaplikacyjnego i zawartości pakietu przedaplikacyjnego. W związku z powyższym, UKNF przedstawia dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.