Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna oraz dystrybucja ubezpieczeń

data aktualizacji

Wersje skonsolidowane unijnych aktów prawnych publikowane są na stronie http://eur-lex.europa.eu/ . Aby znaleźć odpowiedni dokument, należy w pasku wyszukiwania w polu „rok” i „numer” wpisać dane odpowiadające danemu dokumentowi, a  następnie zainicjować wyszukiwanie. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania, należy wybrać łącze „najnowsza wersja skonsolidowana”.


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

 
Akty poziomu 2. i poziomu 3. do dyrektywy Wypłacalność II oraz krajowe przepisy transponujące dyrektywę

 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń – zgodnie z art. 42 ust. 1 tej dyrektywy, państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania do dnia 23 lutego 2018 r.

 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego – zgodnie z art. 43 i 44 dyrektywy 2016/97, rozdział IIIA dyrektywy 2002/92/WE traci moc ze skutkiem od dnia 23 lutego 2016 r., a dyrektywa 2002/92/WE traci moc ze skutkiem od dnia 23 lutego 2018 r.

 
Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 
Dyrektywa Rady 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotyczących zasad ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) – oczekujący na wejście w życie z dniem 31.12.2016 r.