Wsparcie opracowania krajowej strategii edukacji finansowej we współpracy z OECD

data aktualizacji

Nazwa projektu: „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”

Zakres wsparcia:

UKNF jest uczestnikiem projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”, realizowanego w ramach pierwszej alokacji unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Projekt realizowany jest przez OECD na zlecenie KE – DG Reform. 

W skład krajowej Grupy roboczej ds. strategii edukacji finansowej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Rzecznika Finansowego.

UKNF jest zaangażowany w projekt w charakterze instytucji ściśle współpracującej zarówno na etapie aplikowania o środki z IWT oraz następczej realizacji działań we współpracy z MF i pozostałymi członkami krajowej Grupy.

Zakładanym celem projektu jest wsparcie opracowania krajowej strategii edukacji finansowej.

Projekt podzielony jest na dwa etapy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony przegląd z analizą stanu edukacji finansowej w Polsce obejmujący identyfikację istniejących inicjatyw, a także określenie potrzeb, priorytetów i wyznaczenie głównych działań w obszarze edukacji finansowej. Działania obejmą analizę danych, pozyskanie opinii zróżnicowanego kręgu interesariuszy zewnętrznych, zakończone raportem z rekomendacjami, przy wykorzystaniu międzynarodowych dobrych praktyk. W wyniku drugiej fazy zostaną przygotowane opracowania stanowiące podstawę do sporządzenia krajowej strategii edukacji finansowej (z określeniem m.in. strategicznych kierunków i celów, grup docelowych, mechanizmów zarządzania i roli interesariuszy oraz wytycznych, obejmujące ogólnokrajowy dokument strategiczny oraz mapę drogową działań potrzebnych do wdrożenia strategii).

Oczekiwane jest, iż realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości finansowej i zwiększenia kompetencji finansowych Polaków i propagowania wiedzy finansowej w kraju, aby wspierać podejmowanie właściwych decyzji finansowych, a w dłuższej perspektywie dobrostan finansowy i stabilność finansową.

Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy w okresie 2021 – 2022.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach pierwszej rundy Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Dodatkowe informacje tutaj:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=75433&p_id=18


Kontakt
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Joanna Lipowczan
Kierownik zespołu ds. międzynarodowych projektów pomocowych
Departament Współpracy Międzynarodowej
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl