Projekt pomocy technicznej dla rosyjskiego sektora ubezpieczeniowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekty pomocowe UE

Projekt pomocy technicznej dla rosyjskiego sektora ubezpieczeniowego (EuropeAid/124436/C/SER/RUS)

Projekt pomocy technicznej dla rosyjskiego sektora ubezpieczeniowego (EuropeAid/124436/C/SER/RUS)

W efekcie wygranego przetargu w grudniu 2007 r. Urząd KNF jako członek międzynarodowego konsorcjum przystąpił do projektu pomocy technicznej dla rosyjskiego sektora ubezpieczeniowego w ramach programu działań zewnętrznych Wspólnoty Europejskiej dla Wspólnoty Niepodległych Państw wspierającego reformy demokratyczne i prorynkowe.

Strona polska uczestniczyła w realizacji projektu w charakterze młodszego partnera, współpracując z austriackim partnerem wiodącym oraz kierownikiem zespołu kluczowych ekspertów w Moskwie. Zaangażowanie Urzędu KNF obejmowało m.in. oddelegowanie ekspertów krótkoterminowych do przygotowania i realizacji misji szkoleniowych w Moskwie.

Beneficjentami projektu byli: Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej oraz Stowarzyszenie Rosyjskich Towarzystw Ubezpieczeniowych wraz z zakładami ubezpieczeń i członkami stowarzyszonymi.

Realizacja projektu zakładała: 
- wzmocnienie regulacji prawnych w obszarze sektora ubezpieczeń Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej, 
- wzmocnienie nadzoru nad sektorem ubezpieczeń przez Federalny Organ Nadzoru Ubezpieczeń, 
- wsparcie Stowarzyszenia Rosyjskich Towarzystw Ubezpieczeniowych w dążeniu do rozwoju konkurencyjnego sektora ubezpieczeń, 
- pomoc rosyjskim zakładom ubezpieczeń w ich przekształcaniu w ramach dostosowywania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) oraz dobrych praktyk ładu     
  korporacyjnego, 
- podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników rosyjskiego organu nadzoru ubezpieczeń w zakresie europejskich rozwiązań i międzynarodowych dobrych praktyk ubezpieczeniowych.

Wykonanie dwóch bloków szkoleniowych projektu umożliwiło przekazanie na rzecz rosyjskiego sektora ubezpieczeniowego wiedzy i doświadczeń polskiego nadzoru w dziedzinie problematyki z zakresu monitorowania i modelowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń oraz zarządzania brakiem wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego i systemów wczesnego ostrzegania.

Eksperci UKNF omówili zagadnienia dot. ryzyk działalności zakładu ubezpieczeń, testów warunków skrajnych, dynamicznej analizy finansowej, zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, wykorzystania modeli wewnętrznych lub prostych stochastycznych w badania wypłacalności, monitorowania adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, systemów wypłacalności na świecie, problemów nadzoru nad ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi, metod zarządzania aktywami i zobowiązaniami, działań organu nadzoru w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w zakresie wskaźników wypłacalności oraz działań zakładu ubezpieczeń w przypadku zagrożenia, pogorszenia lub utraty prawidłowych stosunków finansowych w zakresie wskaźników wypłacalności.

Zarówno przeprowadzone szkolenia jak i opracowane przez ekspertów UKNF materiały szkoleniowe oraz rekomendacje dla sektora ubezpieczeń Rosji zostały wysoko ocenione przez stronę rosyjską tj. beneficjentów projektu i Delegaturę Komisji Europejskiej w Moskwie.

Przy wparciu eksperckim Urzędu KNF zakładane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Projekt był realizowany w okresie od marca 2008 r. do marca 2010 roku. Raport końcowy został zatwierdzony w II półroczu 2010 r.