Umowa uproszczonej współpracy bliźniaczej między UKNF a włoskim organem nadzoru Consob - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Umowa uproszczonej współpracy bliźniaczej między UKNF a włoskim organem nadzoru Consob (Transition Facility 2006, kontakt PL2006/IB/FI/04TL-A)

Projekt uproszczonej współpracy bliźniaczej Wzmocnienie zdolności nadzorczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie rynku kapitałowego został zrealizowany na rzecz Urzędu przez włoski organ nadzoru - Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Consob). Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy pracowników a przez to wzmocnienie uprawnień nadzorczych UKNF w zakresie rynku kapitałowego w świetle obowiązującej dyrektywy w sprawie wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku (MAD).

Głównym celem projektu było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych instytucji administracji publicznej w celu prawidłowego funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej i właściwego wdrożenia rozporządzeń UE dotyczących rynku finansowego.

W ramach projektu eksperci włoskiego organu nadzoru podczas szkoleń Nadzór i postępowanie w odniesieniu do przypadków nadużyć na rynku finansowym, przekazali wiedzę dotyczącą metod wykrywania nadużyć, postępowań w zakresie egzekwowania prawa i działań w zakresie egzekwowania prawa w świetle praw pozwanego zgodnie z uprawnieniami określonymi w dyrektywie o nadużyciach rynkowych (MAD), współpracy z urzędem prokuratora generalnego i policją oraz z zakresu identyfikacji metod śledztwa nie tylko na rynku kapitałowym, ale na całym rynku finansowym, w którym jest miejsce na ewentualne nadużycia.

W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele Urzędu oraz instytucji ściśle współpracujących z UKNF w zakresie wykrywania nadużyć na rynku finansowym, tj. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratury.

Ponadto partner współpracy bliźniaczej z pomocą ekspertów Urzędu opracował podręcznik prezentujący wiedzę i informacje uzyskane od włoskiego organu nadzoru, w tym kwestie związane z „informacjami wewnętrznymi” i „manipulacją na rynku” w odniesieniu do dyrektywy o nadużyciach rynkowych jak również obejmujący m.in. kwestie związane z działaniami podmiotów nieregulowanych na rynkach finansowych, wskazówki jak chronić osoby fizyczne przed oszukańczymi praktykami i informacje na temat przebiegu i zakresu działań dotyczących egzekwowania prawa jako narzędzia regulacyjnego mającego na celu ochronę integralności rynku. Podręcznik został udostępniony pracownikom Urzędu do użytku służbowego podczas realizowanych zadań z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym.

Wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.
Udział w szkoleniach i uzyskana wiedza podniosły kwalifikacje zawodowe pracowników a przez to wzmocniły zdolności instytucjonalne i operacyjne instytucji administracji publicznej w celu właściwego wdrożenia rozporządzeń UE dotyczących rynku finansowego, a w szczególności w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyciom na rynku finansowym, w tym wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku, a przez to przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce.

Projekt został zrealizowany w okresie grudzień 2008 – lipiec 2009 r.