Umowa uproszczonej współpracy bliźniaczej między UKNF a austriackim organem nadzoru FMA - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekt uproszczonej współpracy bliźniaczej Wzmocnienie zdolności nadzorczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie pracowniczych programów emerytalnych zrealizowany z austriackim organem nadzoru (Finanzmarktaufsicht - FMA) jako partnerem bliźniaczym przyczynił się do wzmocnienia zdolności nadzorczych UKNF w zakresie pracowniczych programów emerytalnych w świetle obowiązującej dyrektywy IORP.

Celem projektu było zapewnienie wspólnego rozumienia i stosowania przepisów dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235/10), zwanej dalej „dyrektywą IORP” oraz zapewnienie osiągnięcia w Polsce celów wspomnianej dyrektywy przez praktykę nadzorczą. W dalszej perspektywie cele te stanowią część szerzej zakrojonego celu prawodawstwa UE w dziedzinie instytucji pracowniczych programów emerytalnych, a mianowicie dotyczącego zapobiegania zakłóceniom konkurencji oraz tworzenia warunków dla bezpiecznej i bezproblemowej działalności transgranicznej pod względem swobody oferowania usług na wspólnym rynku programów emerytalnych i swobody powierzania aktywów zgromadzonych w ramach programów instytucjom działającym w innych państwach członkowskich UE.

Bezpieczne działanie pracowniczych programów emerytalnych na rynku UE wymaga współpracy najwyższych organów państw członkowskich UE w odniesieniu do zakresu powiadamiania o transgranicznych instytucjach pracowniczych programów emerytalnych.

Realizacja projektu wiązała się ściśle z założeniami dyrektywy IORP, która wymaga od państw członkowskich jednolitego stosowania tej dyrektywy poprzez wymianę informacji i doświadczeń w celu wypracowania najlepszych praktyk w tej dziedzinie i ścisłą współpracę, jak również przewiduje również ścisłą współpracę właściwych władz państw członkowskich w celu ułatwienia nadzoru nad działalnością instytucji pracowniczych programów emerytalnych.

Realizacja projektu objęła:

 Przeprowadzenie dla pracowników Urzędu dwu trzydniowych seminariów oraz warsztatów, które skupiały się na systemie austriackich pracowniczych programów emerytalnych oraz doświadczeniach Austrii w dziedzinie nadzoru transgranicznej działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IPPE).
 Opracowanie przez partnera bliźniaczy wraz z ekspertami Urzędu podręcznika podsumowującego uzyskaną wiedzę, przedstawiającego streszczenie opisu austriackiego ram w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, projekt procedury powiadamiania oraz wykaz części prawodawstwa UE w dziedzinie instytucji pracowniczych programów emerytalnych, które mogą różnić się w państwach członkowskich UE.
 Zrealizowanie wizyty studyjnej ekspertów Urzędu w siedzibie austriackiego organu nadzoru w celu wymiany informacji o praktykach i praktycznych doświadczeniach Austrii w zakresie nadzoru nad instytucjami pracowniczych programów emerytalnych.

Wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Dzięki zrealizowanym szkoleniom zostały wzmocnione zdolności Urzędu w zakresie nadzoru nad rynkiem pracowniczych programów emerytalnych oraz prawidłowego stosowania unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznej działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych.

Przekazana przez austriackich ekspertów wiedza i praktyczne doświadczenia dotyczące funkcjonowania systemu ubezpieczeń emerytalnych, regulacji, głównych problemów nadzoru i metod ich rozwiązywania pozwoliły  poszerzyć wiedzę pracowników Urzędu zaangażowanych w zadania dotyczące nadzoru pracowniczych programów emerytalnych.

Uzyskanie wiedzy o procedurze powiadamiania i praktycznych doświadczeniach nadzoru austriackiego umożliwiły Urzędowi wzmocnienie zdolności w zakresie stosowania przepisów dyrektywy IORP. Przekazane przez ekspertów austriackich praktyczne przykłady i metody rozwiązywania problemów wzmocniły zdolność pracowników Urzędu do właściwego wdrażania powyższej dyrektywy, w szczególności w zakresie procedury powiadamiania o transgranicznej działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych. Przedstawione przez Austriach ekspertów problemy w zakresie stosowania dyrektywy i zaprezentowane rozwiązania zostaną uwzględnione przez Urząd podczas realizacji przez stronę polską zadań wynikających z przepisów powyższej dyrektywy.

Projekt został zrealizowany w okresie grudzień 2008 – lipiec 2009.