Umowa współpracy bliźniaczej pomiędzy KNF a bułgarską Komisją Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Projekty pomocowe UE

Umowa współpracy bliźniaczej między KNF a bułgarską Komisją Nadzoru Finansowego (PHARE BG/2004/IB/FI/02)

Data aktualizacji:

Decyzją Komisji Europejskiej na wykonawcę projektu wzmocnienia instytucjonalnego bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego: Wzmocnienie zdolności administracyjnych Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego we wdrażaniu acquis communautaire w obszarze papierów wartościowych, funduszy emerytalnych oraz ubezpieczeń zostali wybrani: polski Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadzór hiszpański - Dyrekcja Generalna Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Liderami projektu byli: Adam Płociński - Dyrektor Pionu Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej  Urzędu KNF oraz Luis Bautista z Dyrekcji Generalnej Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Hiszpanii.

UKNF realizował projekt w charakterze partnera wiodącego, który w świetle regulacji unijnych odpowiada w całości za realizację założeń projektu oraz wydatkowanie środków budżetowych oraz przy wsparciu hiszpańskiego nadzoru.

Podstawowym zadaniem projektu, którego budżet wynosił 1,3 mln euro, była pomoc w implementacji unijnych dyrektyw i standardów w dziedzinie nadzoru nad rynkiem finansowym w Bułgarii poprzez rozwijanie, umacnianie i harmonizację prawa, struktur oraz procedur kontrolnych zgodnie z wymogami wynikającymi z przystąpienia Bułgarii do UE z dniem 1 stycznia 2007 r. Tematyka pomocy dla bułgarskiej KNF obejmowała zagadnienia z zakresu rynku kapitałowego, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń.

Zrealizowane zadania zostały dokonane wysiłkiem ponad 110 ekspertów z Polski, Hiszpanii i  7 innych krajów UE (Niemiec, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Francji i Węgier) poprzez ponad 200 od 2 do 5 dniowych misji eksperckich. Dodatkowo zrealizowano misje eksperckie w Sofii obejmujące zagadnienia takie jak np. system nadzoru opartego na analizie ryzyka, strategia nadzoru zintegrowanego czy nadzór podmiotów działających w ramach jednolitego paszportu europejskiego oraz międzynarodowe szkolenia dla kadry bułgarskiej KNF. Zorganizowane zostały kilkukrotne wizyty studyjne zarówno w polskim jak i hiszpańskim, niemieckim i węgierskim organie nadzoru oraz również w instytucjach współpracujących z polskim organem nadzoru, takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czy Polska Izba Ubezpieczeń. 

W związku z faktem, że b. UKNUiFE, a następnie UKNF był jedną z pierwszych w Polsce instytucji administracji publicznej świadczących pomoc jako strona unijna na zasadzie współpracy bliźniaczej, projekt był wykonywany w sytuacji, która wymagała kreowania nowych procedur i dostosowywania regulacji krajowych do wymogów prawa unijnego. Do bezpośrednich korzyści projektu należą m.in.: opracowanie strategii nadzoru finansowego w Bułgarii z wykluczeniem bankowego, rozwój infrastruktury prawnej, sporządzenie i wprowadzenie zasad i procedur dot. współpracy międzynarodowej, międzynarodowe szkolenia i konferencje.

Projekt został zrealizowany w okresie grudzień 2005 – listopad 2007.