Referent/Główny Specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

data aktualizacji 23 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Referenta/Głównego Specjalisty w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:

 • przygotowywanie stanowiska Urzędu KNF w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia:  dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych na prowadzenie działalności, zarządzanie sekurytyzowanymi  wierzytelnościami, o zatwierdzenie prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych objętych wnioskiem o utworzenie publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub przekształcenie niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty i aneksów do tych prospektów,
 • opracowywanie aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji przepisów prawa unijnego do prawa krajowego,
 • przygotowywanie opinii prawnych, projektów odpowiedzi i wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz tych podmiotów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
 • znajomość prawa administracyjnego oraz prawa spółek handlowych,
 • dobra użytkowa znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego,
 • samodzielność w organizowaniu pracy i inicjatywa w wykonywaniu zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawnych,
 • łatwość w formułowaniu stanowiska na piśmie,
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub instytucji rynku kapitałowego na stanowisku związanym z obsługą prawną,
 • znajomość regulacji prawa wspólnotowego w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila: ##DFF/04/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF