Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej III w Departamencie Prawnym

data aktualizacji 05 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej III w Departamencie Prawnym
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • reprezentowanie Komisji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw karnych;
 • opracowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wydawanie opinii prawnych;
 • opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne UKNF;
 • przygotowywanie, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną, odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych;
 • weryfikacja przygotowywanych materiałów i analiz dla Przewodniczącego Komisji oraz posiedzenia Komisji, Prezydium, Kierownictwa, w zakresie właściwości Departamentu;
 • opiniowanie treści uchwał Komisji, zarządzeń Przewodniczącego, projektów decyzji i postanowień o charakterze niestandardowym, w szczególności dotyczących zastosowania sankcji, odmowy udzielenia zezwolenia lub odmowy wyrażenia zgody albo wyrażenia sprzeciwu;
 • konsultacja przy tworzeniu rozwiązań regulacyjnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne UKNF;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym wzorów decyzji i postanowień, przygotowywanych przez komórki organizacyjne, o charakterze standardowym;
 • opracowywanie pod względem legislacyjnym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ich zadań, propozycji rozwiązań regulacyjnych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych przekazywanych do Urzędu KNF w ramach uzgodnień międzyresortowych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 • reprezentowanie Komisji w posiedzeniach komisji prawniczych, na konferencjach uzgodnieniowych oraz w toku prac komisji i podkomisji Sejmu i Senatu;
 • monitorowanie zmian regulacji prawnych, w tym regulacji Unii Europejskiej, w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania rynku sektora ubezpieczeniowego, Komisji, Urzędu Komisji i jego pracowników.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • wpis na listę radców prawnych;
 • minimum trzyletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach sektora ubezpieczeniowego;
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa administracyjnego, sądowo-administracyjnego, prawa cywilnego oraz bardzo dobra znajomość regulacji prawnych rynku z sektora ubezpieczeniowego;
 • znajomość sektora ubezpieczeniowego;
 • umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzonych spraw;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Oferujemy: 
 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.
Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPP/02/2019##
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.