Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej II w Departamencie Prawnym

data aktualizacji 05 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej II w Departamencie Prawnym
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • reprezentowanie Komisji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw karnych;
 • opracowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wydawanie opinii prawnych;
 • opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne UKNF;
 • przygotowywanie, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną, odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych;
 • weryfikacja przygotowywanych materiałów i analiz dla Przewodniczącego Komisji oraz posiedzenia Komisji, Prezydium, Kierownictwa, w zakresie właściwości Departamentu;
 • opiniowanie treści uchwał Komisji, zarządzeń Przewodniczącego, projektów decyzji i postanowień o charakterze niestandardowym, w szczególności dotyczących zastosowania sankcji, odmowy udzielenia zezwolenia lub odmowy wyrażenia zgody albo wyrażenia sprzeciwu;
 • konsultacja przy tworzeniu rozwiązań regulacyjnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne UKNF;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym wzorów decyzji i postanowień, przygotowywanych przez komórki organizacyjne, o charakterze standardowym;
 • opracowywanie pod względem legislacyjnym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ich zadań, propozycji rozwiązań regulacyjnych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych przekazywanych do Urzędu KNF w ramach uzgodnień międzyresortowych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 • reprezentowanie Komisji w posiedzeniach komisji prawniczych, na konferencjach uzgodnieniowych oraz w toku prac komisji i podkomisji Sejmu i Senatu;
 • monitorowanie zmian regulacji prawnych, w tym regulacji Unii Europejskiej, w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania rynku finansowego, Komisji, Urzędu Komisji i jego pracowników.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • wpis na listę radców prawnych;
 • minimum trzyletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach rynku finansowego;
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa administracyjnego, sądowo-administracyjnego, prawa cywilnego oraz bardzo dobra znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; 
 • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania tego rynku;
 • umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzonych spraw;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPP/01/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.