Departament Compliance (DCO)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Compliance należy m.in.:

  • szacowanie i monitorowanie zgodności funkcjonowania Urzędu z przepisami prawa, wymogami dotyczącymi organów nadzorczych oraz standardami działania regulatorów;
  • nadzór nad modelem zarządzania konfliktami interesów i doradztwo w zarządzaniu takimi konfliktami;
  • przeciwdziałanie zagrożeniu korupcją;
  • koordynacja zadań Komisji jako administratora danych osobowych;
  • wykonywanie zadań Komisji wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.