Departament Rozwoju Rynku Finansowego (DRF)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego (DRF) należy:

 • projektowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, działań służących rozwojowi rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów, 
 • koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań o których mowa w pkt 1;
 • koordynowanie działań Urzędu Komisji związanych z wdrażaniem wskazanych sektorowych lub międzysektorowych regulacji prawnych, przyjętych strategii, w tym rządowych, służących rozwojowi rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów;
 • monitorowanie i analiza rynków zagranicznych, we współpracy z DWM, pod kątem przyjętych lub projektowanych rozwiązań służących rozwojowi lub wzrostowi zaznaczenia rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów;
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad spółkami prowadzącymi rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., spółkami którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izbami rozliczeniowymi, izbami rozrachunkowymi, giełdową izbą rozrachunkową, CCP oraz centralnym depozytem papierów wartościowych, w szczególności:
  • analizowanie działalności i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą, 
  • wykonywanie czynności kontrolnych,
  • dokonywanie  czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i zarzadzania systemami rekompensat;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub uchylenie zezwolenia, zgody, zatwierdzenia oraz wydania opinii lub niezgłoszenia sprzeciwu w stosunku do spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowej izby rozrachunkowej, CCP, centralnego depozytu papierów wartościowych oraz podmiotów ubiegających się o taki status; 
 • dokonywanie czynności związanych z wystąpieniem przez Komisję o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub nakazanie podjęcia uchwały w określonej sprawie przez rady nadzorcze spółek prowadzących rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdowej izby rozrachunkowej; 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie CCP w rozumieniu ustawy o obrocie; 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 909/2014 w zakresie centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie;
 • dokonywanie czynności mających na celu zaskarżenie przez Komisję uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek którym Krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdy izby rozrachunkowej.