Departament Nadzoru Obrotu (DNO)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Nadzoru Obrotu (DNO) należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi w zakresie wykrywania przypadków manipulacji oraz bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa w rozporządzeniu 596/2014;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność naruszeń rozporządzenia 596/2014 w zakresie manipulacji oraz bezprawnego ujawniania i wykorzystania informacji poufnej;
 • prowadzenie postępowań w zakresie żądania od organizatorów obrotu zawieszenia i odwieszenia obrotu instrumentami finansowymi; 
 • nadzór w zakresie dostarczania i przetwarzania danych dotyczących obrotu na potrzeby prowadzonych działań oraz na potrzeby ich dalszego udostępniania do ESMA;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez akcjonariuszy spółek publicznych obowiązku notyfikacji zmiany stanów posiadania znacznych pakietów akcji;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków oraz przestrzeganiem zakazów przez uczestników rynku kapitałowego, o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność potencjalnych naruszeń obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz obowiązków i zakazów o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014; 
 • nadzór nad poprawnością ogłaszania i przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych;
 • weryfikacja poprawności przeprowadzania przymusowych wykupów i odkupów akcji spółek publicznych;
 • nadzór nad wykonywaniem przez uczestników rynku kapitałowego obowiązków wynikających z rozporządzenia 236/2012 oraz realizacja obowiązków KNF wynikających z tego Rozporządzenia;
 • nadzór nad obrotem towarowym w zakresie nie objętym kompetencjami URE;
 • przedkładanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie właściwości DNO; 
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DNO;
 • współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DNO, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.