Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM) należy sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, grupami oraz działalnością dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji, w szczególności:

 • monitorowanie wypłacalności, poziomu ryzyka oraz technik przenoszenia ryzyka, jak również rentowności portfeli ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji poprzez analizowanie sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  • stwierdzenia niespełniania przez osobę nadzorującą inną kluczową funkcję wymagań dotyczących pełnienia kluczowej funkcji,
  • nałożenia narzutu kapitałowego dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
  • ograniczenia lub zakazu swobodnego rozporządzania aktywami lub dokonywania wypłat z zysku,
  • zatwierdzenia klasyfikacji pozycji środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
  • zatwierdzenia planów naprawczych oraz krótkoterminowych planów finansowych,
  • nakładania na zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji obowiązku podjęcia środków zapewniających przywrócenie wymaganego poziomu dopuszczonych środków własnych pokrywających kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności,
  • wyrażenia oraz odwołania zgody na stosowanie przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji parametrów specyficznych w obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej,
  • zakazania planowanego outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności, a także istotnej zmiany umowy outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności,
  • nakazania rozwiązania w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności,zatwierdzenia kwoty pozycji uzupełniających środków własnych uwzględnianych przy określaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zgodnie z art. 62-67 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.), albo metody jej wyznaczania,
  • wyrażenia oraz cofania zgody na stosowanie przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji korekt przy wyliczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności,
  • wyrażenia oraz cofania zgody na nieujawnianie przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji określonych informacji w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej albo na wykorzystywanie lub odnoszenie się dla celów sprawozdawczych do informacji ujawnionych na podstawie odrębnych przepisów, 
  • wydania zaświadczeń albo opinii o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
  • wydania zaświadczeń w związku z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, 
  • wyrażania opinii w przedmiocie spełniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wymogów w zakresie wypłacalności,
  • transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w rozporządzeniu 648/2012 w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w grupach,
  • udzielania zezwolenia na przedłużenie maksymalnego okresu zlecenia celem ponownego powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej na kolejne zlecenie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,
  • nakładania kar administracyjnych, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, w zakresie związanym z działalnością podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. c tej ustawy,
  • sposobu ustalania wymogu wypłacalności grupy, uzupełniających środków własnych,
  • zakazu korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także przygotowywania projektów rozstrzygnięć o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz w sprawach dotyczących brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 1 lit. C,
  • wniosków głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji o przyznanie uprawnienia do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, złożenia kaucji, umiejscowienia aktywów odpowiadających minimalnemu wymogowi kapitałowemu oraz cofnięcia zgody w tym zakresie;
 • opracowywanie metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji cyklicznie i doraźnie;
 • koordynacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
 • wykonywanie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, czynności w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w szczególności w zakresie osób nadzorujących inne kluczowe funkcje oraz outsourcingu;
 • wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w odniesieniu do działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. c tej ustawy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń oraz dystrybutorów reasekuracji, w tym sprawowanie nadzoru nad zakładem ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 • monitorowanie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • gromadzenie i weryfikacja w Systemie Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) danych dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz grup, z wyłączeniem prowadzenia rejestrów aktuariuszy i pośredników ubezpieczeniowych;
 • przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno–finansowych o sektorze ubezpieczeń na potrzeby Urzędu Komisji oraz instytucji zewnętrznych; 
 • weryfikacja oraz ocena adekwatności formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności;
 • wykonywanie czynności w toku wydawania rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji i monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DNM;
 • wykonywanie czynności w toku wydawania zaleceń w zakresie właściwości DNM, monitorowanie wykonania tych zaleceń w stosunku do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zobowiązywanie ich do wykonania zaleceń w drodze decyzji;
 • opracowywanie wniosków do DPS w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub sporządzenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora ubezpieczeniowego wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego w zakresie właściwości DNM;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DNM.