Komunikat KNF ws. utrzymania w mocy decyzji nakładającej karę pieniężną na Copernicus Capital TFI SA

data aktualizacji 21 maja 2020

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2020 r. jednogłośnie utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 12 marca 2019 r. nakładającą na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: Copernicus Capital TFI SA) karę pieniężną w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez Copernicus Capital TFI SA art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez przeniesienie na uczestników CC12 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz CC58 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w drodze umowy, aktywów tych funduszy tj. obligacji i wierzytelności zamiast dokonania wypłaty środków pieniężnych, w związku z likwidacją wspomnianych funduszy inwestycyjnych.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Copernicus Capital TFI SA we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji.