Zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 19 marca 2020

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanym z koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie uczestników rynku finansowego oraz pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), a także mając na względzie konieczne zmiany w organizacji pracy zarówno Państwa podmiotów, operatorów pocztowych, jak i UKNF, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie doręczania do UKNF, tam gdzie jest to możliwe, korespondencji papierowej. Dotyczy to wszystkich dokumentów, które nie wymagają dostarczenia w oryginale lub na których możliwe jest złożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, ewentualnie które złożyć można w kopii uwierzytelnionej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Powyższa prośba odnosi się do wszelkich form przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, a przede wszystkim dokumentów składanych osobiście w Kancelarii UKNF. 

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/skrytka. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia. 

Mamy nadzieję, że nasza prośba zostanie przez Państwa przyjęta ze zrozumieniem. Jest ona podyktowana troską o bezpieczeństwo nas wszystkich.