Komunikat KNF dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie wpisu SPINNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji 04 marca 2020

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. jednogłośnie odmówiła wpisu SPINNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) do rejestru zarządzających ASI.

Komisja, po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji stwierdziła, że dokumenty załączone do wniosku Spółki, nie są zgodne pod względem treści z przepisami art. 70zc ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm., ,,Ustawa”) oraz art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. (D. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, ,,Rozporządzenie 231/2013”). 

Umowa Spółki nie może zostać uznana za umowę wewnętrznie zarządzającego ASI, ponieważ nie zawiera prawidłowego opisu działalności wewnętrznie zarządzającego ASI, jak również nie zawiera opisu strategii i polityki inwestycyjnej ASI. Ponadto, załączona do wniosku strategia inwestycyjna ASI nie uwzględnia informacji dotyczących sektorów przemysłowych lub innych sektorów rynkowych, w ramach których Spółka zamierzała prowadzić działalność inwestycyjną, jak również nie zawiera opisu polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej. 

Wobec niezgodności załączonych do wniosku dokumentów z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia 231/2013, wniosek nie spełnienia wymogów umożliwiających dokonanie wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, co wypełnia dyspozycję przepisu art. 70zc ust. 3 pkt 1 Ustawy.

Wobec niezłożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2019 r. jest ostateczna.