Wskaźnik referencyjny stopy procentowej SARON zatwierdzony w Unii Europejskiej

data aktualizacji 11 lutego 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON) spełnia wszystkie wymogi wskazane w przepisach BMR1 i może być stosowany przez krajowe podmioty nadzorowane, w tym instytucje kredytowe.

Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu, a zatem jest to administrator z państwa trzeciego. Jednakże administrator mający siedzibę w Unii Europejskiej, tj. SIX Financial Information Nordic AB z siedzibą w Sztokholmie, korzystając z trybu przewidzianego w art. 33 BMR, uzyskał w dniu 21 stycznia br. zatwierdzenie ww. wskaźnika referencyjnego. Zatwierdzenie zostało udzielone przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen (FI). 

Na tej podstawie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał wpisu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON)
do rejestru, o którym mowa w art. 36 BMR2.

Informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego stopy procentowej SARON (w tym opis metody oraz oświadczenie ws. wskaźnika referencyjnego) są dostępne na stronie internetowej administratora pod adresami:

 ____________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.).

2https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_benchmarks