Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki „Suwary” Spółka Akcyjna w Pabianicach

data aktualizacji 10 lutego 2020

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 10 lutego 2020 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki „Suwary” Spółka Akcyjna w Pabianicach w związku z uzupełnieniem raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 o raporty niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Suwary.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 10 lutego 2020 r.