Komunikat KNF w sprawie przejęcia Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu

data aktualizacji 22 stycznia 2020

W dniu 21 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), działając na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy Prawo bankowe1, podjęła jednogłośniei decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego.

Decyzja KNF została podjęta w związku z niespełnianiem przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa2; oraz brakiem realnych możliwości przeprowadzenia samodzielnej sanacji. W związku z tym, że działania Banku zmierzające do połączenia się z innym, silniejszym ekonomicznie i kapitałowo bankiem spółdzielczym okazały się nieskuteczne, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie za zgodą banku przejmującego.

Przejęcie Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym.

Działania poprzedzające podjęcie decyzji KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników.

Proces przejęcia Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu został wsparty i w pełni zabezpieczony pomocą finansową ze strony Systemu Ochrony.

Zgodnie z  określonymi w decyzji KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. warunkami połączenia:

- z dniem 22 stycznia 2020 r.:

  • Zarząd Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone,
  • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie,
  • wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie.
- z dniem 01 czerwca 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie.

 ____________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.).
2 Art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
i W głosowaniu udział wzięli: J. Jastrzębski, D. Wieczorek-Bartczak, R. Mikusiński, J. Pawelec, A. Kaźmierczak.