Komunikat UKNF w sprawie kwalifikacji prowadzenia rejestru akcjonariuszy jako działalności maklerskiej

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wskazuje, że zgodnie z brzmieniem art. 328¹ § 1 Ksh po nowelizacji1, akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Ponadto art. 328 § 1 Ksh po nowelizacji stanowi, że akcje nie mają formy dokumentu.
Art. 328¹ § 2 Ksh po nowelizacji wskazuje, że rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie Ustawy o obrocie2, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy odpowiada działalności określonej w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie, ponieważ jest formą rejestrowania instrumentów finansowych.

Zwracamy jednak uwagę, że pomimo, że samo prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie jest wprost wymienione w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie jako osobna kategoria usług maklerskich, to aby mogła być ona świadczona przez firmę inwestycyjną wymagane jest zezwolenie Komisji.
Innymi słowy jeśli rejestr ten będzie prowadzony przez firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie, to czynność polegająca na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy będzie stanowić działalność maklerską, wymagającą zezwolenia w zakresie art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie.

____________________

1Kodeks spółek handlowych wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) (Kodeks spółek handlowych uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. i wchodzące w życie 1 stycznia 2021 r., dalej: Ksh po nowelizacji).
2
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2018 poz. 2286, dalej: Ustawa o obrocie).