Komunikat z 50. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2019 r.

data aktualizacji

W pięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:
 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowegoi
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznegoii,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiegoiii,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał, Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*.

1. Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko organu nadzoru w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.


2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Andrzeja Grzycha na stanowisko Prezesa Zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
 • Agaty Ilnickiej na Członka Zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Rafała Piotrowskiego na Członka Zarządu MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 • Markowi Kempnemu funkcji członka Zarządu Idea Bank SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie: 

 • Banku Spółdzielczego w Płońsku (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach (Bank przejmowany),
 • Banku Spółdzielczego w Starej Białej (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Żychlinie (Bank przejmowany).
Połączenia odbywają się za zgodą banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.


5. Komisja jednogłośnie nałożyła na GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r.

Pełna treść komunikatu KNF ws. kary nałożonej na GetBack SA w restrukturyzacji

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA (jako następcę prawnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA) karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Procesy likiwdacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Komisja uwzględniła tę okoliczność przy wymiarze kary, jak również wzięła pod uwagę, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód.

7. Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 13 marca 2018 r.1  w przedmiocie nałożenia na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 560 000 złotych, za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2013 i 2015  oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
W powyższej decyzji Komisja utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w całości.

8. Komisja jednogłośnie wydała dwie ostateczne decyzje utrzymujące w mocy decyzje KNF z dnia 4 września 2018 r. w przedmiocie nałożenia na dwóch członków Zarządu:

- kar pieniężnych w wysokości po 90 000 zł wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie, w którym ukarane osoby pełniły funkcje członków Zarządu. 

Wydanie przedmiotowych decyzji jest konsekwencją uprzedniego ukarania spółki publicznej za rażące naruszenia prawa. Wskazana spółka publiczna sporządziła w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki i jej grupy kapitałowej:
- skonsolidowany raport roczny za rok 2014,
- raport roczny za rok 2014,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. 

Według Komisji spółka publiczna sporządzając wskazane raporty okresowe naruszyła obowiązki informacyjne, tj. art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj.:
- spółka nie wykonała ujawnień w publikowanych sprawozdaniach finansowych m.in.: 

 • brak ujawnienia informacji mogących nasuwać wątpliwości, co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,
 • brak ujawnień związanych z ryzykiem płynności oraz brak ujawnień związanych z oceną dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, w szczególności w zakresie uwzględnienia zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,

- spółka dopuściła się błędnych ujawnień w sprawozdaniach finansowych:

 • brak przeklasyfikowania zobowiązań z długoterminowych do krótkoterminowych,
 • nieprawidłowe ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne w związku z możliwością utraty ich wartości oraz brak przypisania odpisu aktualizującego.

Komisja wskazuje, iż zidentyfikowane naruszenia zostały ocenione jako rażące ponieważ były oczywiste i niebudzące wątpliwości, jak również dotyczyły przepisów prawa, które były jasne i nie pozostawiały możliwości wyboru sposobu postępowania oraz istotnie naruszały prawa uczestników rynku kapitałowego do informacji na temat sytuacji finansowej spółki publicznej.

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty pozwalają ocenić interesariuszom sytuację biznesową i ekonomiczną spółki oraz porównać informacje z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej. 

Członkowie Zarządów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków. 

Maksymalny wymiar administracyjnej kary pieniężnej, jaki mógł zostać nałożony na każdego z ukaranych wynosił 100 000 zł.

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na 3 biura usług płatniczych kary pieniężne (po 1,1 tysiąca złotych na wszystkie biura) w związku z naruszeniem przez te biura przepisów ustawy o usługach płatniczych. Naruszenia polegały na nieprzekazaniu w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2016 r. oraz niezłożeniu w terminie KNF dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych.

10. Komisja zapoznała się:

 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 3.12.2019 r. do 16.12.2019 r.,
 • z raportem „Wyniki badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2018 rok”,
 • z informacją dotyczącą planowanych na 2020 rok działań KNF w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny,
 • z informacją o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń,
 • z informacją o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.09.2016 – 30.09.2019,
 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.

11. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 9 stycznia 2020 r.
1 Pkt 9 komunikatu z 383 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2018 r.     

* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.

 ____________________

i R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2c komunikatu.
ii
J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 oraz 5-9 komunikatu.
iii A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1-2 oraz 4-9 komunikatu.