Komunikat w sprawie działań nadzorczych duńskiego organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) wobec Gefion Insurance A/S

data aktualizacji 13 grudnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) nakazał Gefion  Insurance A/S podjęcie niezbędnych środków w celu posiadania przez ten zakład ubezpieczeń płynnych aktywów o wartości co najmniej 5 mln EUR do końca grudnia 2019 r.
Pełną treść komunikatu duńskiego organu nadzoru finansowego można znaleźć (w języku angielskim) na stronie internetowej: https://www.dfsa.dk/Supervision/Orders/Gefion_121219.

Decyzja duńskiego organu nadzoru finansowego została wydana w wyniku zidentyfikowania poważnych problemów z płynnością Gefion  Insurance A/S, w celu zapobieżenia materializacji wynikającego stąd ryzyka zagrażającego interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Jednocześnie należy wskazać, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w Danii oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej, w ramach swobody świadczenia usług i podlega nadzorowi Finanstilsynet.

UKNF pozostaje w kontakcie z EIOPA i duńskim organem nadzoru finansowego.

 UKNF wyjaśnia również, że do zadań KNF, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, należy podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego.

Celem przedmiotowego komunikatu UKNF jest przekazanie potencjalnie zainteresowanym zawarciem umowy ubezpieczenia z Gefion Insurance A/S informacji o wszelkich okolicznościach dotyczących tego zakładu ubezpieczeń.