KNF otrzymała wniosek dotyczący administrowania wskaźnikami referencyjnymi WIBOR oraz WIBID

data aktualizacji 09 grudnia 2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzymała od GPW Benchmark SA wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika stopy procentowej.
Złożenie wniosku przed końcem 2019 roku oznacza, że - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami BMR* - wydłuża się okres przejściowy, w trakcie którego podmioty nadzorowane mogą nadal stosować wskaźniki referencyjne WIBOR oraz WIBID. Obecnie okres ten trwa do momentu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ww. zezwolenia.


*Art. 51 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 z późn. zm.) (w skrócie: „BMR”).