Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Stanowisko UKNF w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 r. ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie

Data aktualizacji:

W związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 r. większości przepisów ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”), której głównym celem jest dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (dalej „Rozporządzenie”), który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, traci aktualność stanowisko UKNF z dnia 11 lipca 2019 r., aktualizowane w dniu 12 sierpnia 2019 r., wydane w związku  z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów tego rozporządzenia.

Jednocześnie UKNF wyjaśnia poniżej wątpliwości, które mogą powstać po wejściu w życie ustawy zmieniającej.

1.    Oferta kierowana do jednego podmiotu

Aktualne pozostaje stanowisko, że oferty kierowane do jednego inwestora nie będą stanowiły oferty publicznej i w związku z powyższym nie mają do nich zastosowania przepisy tego Rozporządzenia ani przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o ofercie”).

2.    Zasady ustalania liczby osób, do których kierowana jest oferta, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie

Art. 26 ustawy zmieniającej wskazuje, że przy ustalaniu liczby osób, od której zależy powstanie obowiązku przewidzianego w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie, nie uwzględnia się ofert publicznych, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, a zatem przed 30 listopada 2019 r. Przez ofertę publiczną w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć ofertę publiczną, zdefiniowaną w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129, gdyż tylko taka definicja oferty publicznej obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Oznacza to, że wszystkie oferty, które miały miejsce przed 30 listopada 2019 r., a ponadto spełniają kryteria oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129, nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu, czy limit 149 osób został przekroczony. Ponadto, do ustalania tego limitu nie uwzględnia się również ofert niestanowiących oferty publicznej.
W konsekwencji, ustalając, czy dojdzie do przekroczenia limitu 149 osób, o którym mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie, należy brać pod uwagę wyłącznie oferty publiczne, które miały miejsce od dnia 30 listopada 2019 r.

3.    Zasady ustalania powstania obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie oraz memorandum informacyjnego, o którym mowa  w art. 37 b tej ustawy

W przypadku dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie oraz memorandum informacyjnego, o którym mowa  w art. 37b tej ustawy, w celu ustalenia powstania obowiązku sporządzenia takich dokumentów, należy również wziąć pod uwagę wartość ofert publicznych przeprowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów (sprzed 30 listopada 2019 r.),  w okresie ostatnich 12 miesięcy. Do dnia 29 listopada 2019 r. należy ustalać wartość ofert, biorąc pod uwagę definicję oferty publicznej wg. przepisów obowiązujących do dnia 29 listopada, a od 30 listopada 2019 r. przy obliczaniu wartości ofert należy już posługiwać się nową definicją oferty publicznej. Wynika to z faktu, że treść i istota obowiązku sporządzania memorandów oraz dokumentów informacyjnych, wynikająca z tych przepisów, nie zmieniły się w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, zmieniła się jedynie podstawa prawna sporządzania tych memorandów informacyjnych oraz dokumentów informacyjnych. W dotychczasowym stanie prawnym obowiązki te wynikały odpowiednio
z art. 7 ust. 8a i ust. 9 ustawy o ofercie.

Do pobrania

Stanowisko UKNF w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 r. ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie

plik .pdf, 387,3kB
Pobierz