Komunikat uzupełniający w sprawie wykluczenia akcji spółki CALATRAVA CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 21 listopada 2019

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 października 2019 r. z 44 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja) w zakresie dotyczącym wydania decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji z 14 lutego 2017 r. o nałożeniu na spółkę CALATRAVA CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

- kary w postaci bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) oraz kary pieniężnej w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),

Komisja informuje, że Urząd Komisji powziął informację o niedoręczeniu kuratorowi Spółki decyzji z dnia 14 października 2019 r. utrzymującej w mocy ww. decyzję z dnia 14 lutego 2017 r. W tej sytuacji należało uznać doręczenie ww. decyzji za dokonane w dniu 4 listopada 2019 r., tj. w trybie tzw. doręczenia zastępczego na podstawie art. 44 §4 w związku z art. 44 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Decyzja z dnia 14 października 2019 r. jest ostateczna. Wobec powyższego decyzja z dnia 14 lutego 2017 r. wywołuje skutki prawne wynikające z jej rozstrzygnięcia i podlega wykonaniu.

Skutek w postaci wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym nastąpi po upływie 30 dni od dnia 4 listopada 2019 r., tj. dnia który uznano za dzień dokonania doręczenia decyzji z dnia 14 października 2019 r.

A zatem wykluczenie akcji spółki CALATRAVA CAPITAL SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 r.