Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu

data aktualizacji 02 października 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek:
  • Drewex SA, 
  • Everest Investments SA,
  • ZM Henryk Kania SA w restrukturyzacji
    notowanymi na rynku regulowanym 

a także obligacjami spółki:

  • ZM Henryk Kania SA w restrukturyzacji,
    notowanymi w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW.

Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r, bądź przekazanie niekompletnego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r. (tj. niezawierającego raportu biegłego z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego), w terminie określonym przepisami prawa. 

Zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od dnia 2 października 2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.