Aktualizacja stanowiska UKNF dot. ryzyka niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) w sprawie prospektu

data aktualizacji 12 sierpnia 2019

Zaktualizowane stanowisko UKNF wydane w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z 12 sierpnia 2019 r. stanowi uzupełnienie stanowiska z dnia 11 lipca 2019 r. – doprecyzowaniu uległy punkty 8 i 10 oraz dodano punkty od 15 do 19.