Komunikat UKNF w sprawie publikacji Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

data aktualizacji 24 lipca 2019

18 lipca 2019 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował na stronie Ministerstwa Finansów pierwszą Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu wraz z pięcioma Aneksami:

  • Aneks nr 1 – Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  • Aneks nr 2 – Scenariusze ryzyka prania pieniędzy,
  • Aneks nr 3 – Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu,
  • Aneks nr 4 – Analiza informacji statystycznych przekazanych przez podmioty nadzorowane przez KNF na potrzeby krajowej oceny ryzyka, w całości opracowany przez UKNF
    oraz
  • Aneks nr 5 – Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W związku z powyższym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę, że Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu może, zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, dalej: ustawa) zostać uwzględniona przez instytucje obowiązane przy ocenianiu ich ryzyk. W szczególności wskazać należy na zapisy Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3, które w sposób kompleksowy definiują poziomy zagrożenia związane z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, z jednoczesnym uwzględnieniem podziału na wybrane scenariusze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W opinii UKNF, w konsekwencji publikacji ww. dokumentów instytucje obowiązane powinny przeprowadzić analizę własnych ocen ryzyka oraz rozważyć dokonanie ich aktualizacji, zwłaszcza w związku z obowiązującą krajową oceną ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy. Należy wskazać, iż oceny ryzyka instytucji obowiązanych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego będą stanowiły element badania w toku wykonywania czynności nadzorczych przez UKNF.