Komunikat z 36. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2019 r.

data aktualizacji 23 lipca 2019

W trzydziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*.

1.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z siedzibą w Amsterdamie akcji NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym NN Investment Partners TFI SA oraz przekroczenia jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NN Investment Partners TFI SA.

Zawiadomienie o powyższym zamiarze zostało złożone w związku z zawarciem w dniu   18 grudnia 2018 r. warunkowej umowy sprzedaży akcji NN Investment Partners TFI SA, na mocy której ING Investment Holding (Polska) SA nabędzie od dotychczasowego jedynego akcjonariusza towarzystwa - NN Investment Partners International Holding B.V. z siedzibą w Hadze, akcje stanowiące 45% udziału w kapitale zakładowym i 45 % w głosach na walnym zgromadzeniu towarzystwa.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przeniesienia z Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie – Domu Maklerskiego Pekao.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Tomasza Mozera na stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego RDM Wealth Management SA.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

5.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Fiserv, Inc. z siedzibą w Madison 100 % akcji krajowej instytucji płatniczej First Data Polska SA z siedzibą w Warszawie.

6.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Piotra Szota, prowadzącego działalność pod firmą Usługi Doręczania Przesyłek Piotr Szot działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Komisja stwierdziła rażące naruszenie wynikających z przepisów ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych wobec niezrealizowania przez Stronę obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o usługach płatniczych oraz wobec nieprzekazania w terminie Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, naruszając art. 125 ust. 6 ustawy o usługach płatniczych.

7.    Komisja zapoznała się: 

 • z informacją o sytuacji banków w I kwartale 2019 r., 
 • raportem o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2019 r. 
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 9.07.2019 r. do 22.07.2019 r.

8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 6 sierpnia 2019 r.,
 • 20 sierpnia 2019 r.,
 • 3 września 2019 r.,
 • 17 września 2019 r.,
 • 1 października 2019 r. 

*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.

______________________
1R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1-7 komunikatu.