Zatwierdzenie prospektu emisyjnego KRUK SA

data aktualizacji 05 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • KRUK SA  z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700.000.000 złotych (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej).