Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PEKAO Bank Hipoteczny SA

data aktualizacji 03 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych serii LZ-II-18 wyemitowanych w ramach programu emisji listów zastawnych (oferującym jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Dom Maklerski Pekao).