Główne tezy z wystąpienia wygłoszonego przez Zastępcę Przewodniczącego KNF Rafała Mikusińskiego na XIV FORUM FUNDUSZY Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 13 czerwca 2019 r.

data aktualizacji 13 czerwca 2019

Odbudowa zaufania na rynku kapitałowym – reforma funkcjonowania uczestników rynku: TFI, banków, emitentów, firm inwestycyjnych, audytorów, nadzoru oraz regulacji.


Szanowni Państwo, Dziękuję za zaproszenie na Forum.

Występuję tu z założeniem, że przy okazji tego spotkania Wasza branża będzie mogła zapoznać się ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w mniej sformalizowany, a bardziej czytelny sposób.

Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że potrzebujemy wspólnej pracy nad rewitalizacją i wzmocnieniem rynku kapitałowego. Od nas wszystkich zależy, jaką  rolę będzie on odgrywał w funkcjonowaniu gospodarki – czy będzie to niszowy obszar, czy też miejsce, gdzie popyt na kapitał spotka się z podażą ze strony długoterminowych oszczędności.

Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebny jest zrównoważony rozwój wszystkich obszarów rynku finansowego, z zastrzeżeniem, że sektor bankowy jest kluczowy dla stabilności finansowej gospodarki.

Obecna sytuacja nie jest jednak optymalna z punktu widzenia długoterminowego rozwoju ekonomicznego naszego kraju – banki przodują w finansowaniu przedsiębiorstw, które jest pokrywane prawie w całości krótkoterminowymi lokatami.

Jak wiemy, bankowcom w pewnym zakresie sprzyjają czynniki makroekonomiczne - niskie stopy procentowe, silny popyt konsumpcyjny. Jednak banki nie adresują niezmiernie ważnej kwestii, a mianowicie zagospodarowania oszczędności w długim terminie.

W gospodarce, szczególnie przy tak wysokim tempie rozwoju, zdecydowanie brakuje obecności funduszy, które są stabilnym źródłem kapitału dla inwestycji. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają trudności wynikające ze zmian przepisów i wzrostu regulacji – ale powiedzmy sobie uczciwie, jest to wynik głównie zaburzeń na rynku i nieprawidłowości działań ich uczestników.

Niestety branża zarządzających aktywami, obok banków i ubezpieczycieli, jest współodpowiedzialna za spadek zaufania do oferty, jaką instytucje finansowe proponują klientom. Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że odpowiedzialność dostawców produktów rozciąga się na ich dystrybutorów.

Do kolejnych wyzwań należy zaliczyć dostosowanie się do ewolucji zachowań i potrzeb samych klientów oraz do zmian technologicznych. I tu chciałbym podkreślić – Komisja Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku, że kwestie bezpieczeństwa i relacji z klientem to obszar, gdzie wszystkie podmioty rynku kapitałowego powinny nieustannie się doskonalić.

Do tej pory instytucje samorządowe przeważnie nie wykazywały wystarczającej aktywności w zakresie eliminowania nieprawidłowości. Dlatego mając na uwadze obecną sytuację – zachęcam izby gospodarcze do współpracy z nadzorem oraz do wzmożonej samoregulacji sektorowej.

Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że jesteśmy instytucją otwartą na ustrukturyzowany dialog i gotową do współpracy, szczególnie, jeżeli wymaga tego nadrzędny interes rynku i klientów.

Nawiązując do wystąpienia Przewodniczącego Komisji na kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń chciałbym podkreślić, że nadzór musi być profesjonalny, transparentny i co równie ważne – nowoczesny.  Dlatego obecnie Urząd Komisji przechodzi zmiany organizacyjne, aby zwiększać swoją efektywność. Jednak  nadrzędnym celem jest poprawa jakości funkcjonowania rynku finansowego.

Oczywiście Urząd to nie tylko struktura i organizacja – to przede wszystkim ludzie. Mimo mojego krótkiego doświadczenia w nadzorze oceniam wysoko merytoryczną wiedzę  pracowników Urzędu. Wiem też jednak, że konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji,w szczególności zarządczych. Dążymy do tego, aby powiązać silne kompetencje ze zrozumieniem mechanizmów rynkowych i elastycznym podejściem do wykonywania zadań nałożonych na UKNF.

W tym miejscu wyrażam oczekiwanie, że organizacje samorządowe również wdrożą zmiany, które pozwolą na wspólne przeprowadzenie reformy rynku.

Chciałbym również podkreślić szczególną rolę odpowiedzialności samych TFI, ich pracowników i dystrybutorów funduszy. Odpowiedzialności, która przejawia się w profesjonalnym podejściu do klientów – czyli dostarczeniu adekwatnych i rzetelnych rozwiązań produktowych.

Budowanie takiej odpowiedzialności nie może być skuteczne bez świadomych i wyszkolonych pracowników oraz managerów i zarządów,  które przywiązują wagę do etyki pracy. Przypominam również o roli, jaką powinny pełnić rady nadzorcze i komitety audytu – wobec ich członków, nadzór również może wyciągać konsekwencje.

Aby nie zabrzmiało to zbyt jednostronnie – wiemy, że są na rynku TFI, którym udaje się połączyć efektywność biznesu z przestrzeganiem przepisów i z satysfakcją klientów. I o to powinno nam chodzić.

Dlatego w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażam oczekiwanie, że transformacja OFE i wdrożenie PPK, które są dla rynku kapitałowego szansą na „New Normal” – będą również dla Was motywacją do dalszej pracy nad podnoszeniem jakości oferty oraz narzędzi zarządczych.


Dziękuję za uwagę.