Wystąpienie Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego podczas konferencji „19th Annual International Conference on Policy Challenges for the Financial Sector”

data aktualizacji 13 czerwca 2019

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski w dniu 7 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie wygłosił referat podczas konferencji organizowanej przez System Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy: „19th Annual International Conference on Policy Challenges for the Financial Sector”. Przewodniczący KNF wystąpił podczas sesji, której tematem była niezależność działania organów nadzoru w kontekście skutecznego i odpowiedzialnego realizowania ich ustawowych zadań leżących w interesie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego.

Jacek Jastrzębski mówił o doświadczeniach w tym zakresie z perspektywy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu KNF. Przedstawił opinię na temat zalet i wad wynikających z umieszczenia nadzorcy w banku centralnym oraz omówił kwestie związane z niezależnością organu nadzoru finansowego w kontekście zaleceń sformułowanych w tej materii przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w ramach programu oceny sektora finansowego (FSAP). Przewodniczący KNF mówił też o wprowadzonych przez siebie oraz planowanych zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, mających na celu wzmocnienie niezależności organu nadzoru, w tym także o planowanej w UKNF inicjatywie związanej z zaproponowaniem nowych przepisów prawa odnoszących się do zwiększenia ochrony prawnej pracowników Urzędu.

Materiał, którego główne tezy przedstawił Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas konferencji w Waszyngtonie znajduje się pod adresem:
http://pubdocs.worldbank.org/en/555461560353318728/Session-6-Jacek-Jastrzebski-Chair-of-the-Board-PFSA.pdf

Trzydniowa konferencja „19th Annual International Conference on Policy Challenges for the Financial Sector” jest adresowana do przedstawicieli instytucji publicznych wyższego szczebla z całego świata oraz osób reprezentujących ośrodki zajmujące się m.in. tematyką prawno-regulacyjną, odpowiedzialnych za formułowanie polityk w zakresie nadzoru i regulacji banków w swoich krajach. Podczas konferencji omawiana jest aktualna problematyka dotycząca zagadnień politycznych, prezentowane są badania dotyczące sektora finansowego, a także zagadnienia związane z sektorem finansowym omawiane aktualnie na forach międzynarodowych.

Link do strony internetowej konferencji: 

http://www.worldbank.org/en/events/2019/06/05/19th-annual-icpcfs


*****
On 7 June 2019 in Washington, the Chair of the KNF Board, Mr Jacek Jastrzębski gave a speech at the conference organised by the Federal Reserve System (FED), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank: the 19th Annual International Conference on Policy Challenges for the Financial Sector. The Chair of the KNF Board participated in a session devoted to the independence of supervisors in the context of effective and responsible performance of their statutory tasks aimed at ensuring security and stability of the financial system.
Mr Jacek Jastrzębski talked about the Polish Financial Supervision Authority’s experience.

He presented his views on the advantages and disadvantages of having a supervisor embedded in a central bank and discussed issues relating to the supervisor’s independence in the context of recommendations issued by the IMF after the Financial Sector Assessment Program (FSAP). The Chair of the KNF Board also discussed the changes he has introduced and the future changes in the functioning of the KNF aimed at enhancing the Polish supervisor’s independence, including the planned initiative to introduce new regulations on enhanced legal protection of the KNF’s employees.

The key points presented by the Chair of the KNF Board at the conference in Washington are included in the document available at:
http://pubdocs.worldbank.org/en/555461560353318728/Session-6-Jacek-Jastrzebski-Chair-of-the-Board-PFSA.pdf

The 3-day 19th Annual International Conference on Policy Challenges for the Financial Sector is addressed to high-level representatives of public institutions and the research centres working on legal and regulatory topics, responsible for formulating policies concerning bank supervision and regulation in their respective jurisdictions. The conference addresses current political and financial issues raised globally and provides an overview of the results of research regarding the financial sector.

The conference website:
http://www.worldbank.org/en/events/2019/06/05/19th-annual-icpcfs