Zawieszenie obrotu akcjami spółki Drewex SA

data aktualizacji 03 czerwca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 3 czerwca 2019 r. obrotu akcjami spółki Drewex SA.

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez wyżej wymienioną spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 powyższego rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.