Komunikat KNF ws. wyroku NSA dotyczącego decyzji administracyjnej KNF zakazującej wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris – EMP Capital Partners Limited

data aktualizacji 24 maja 2019

W dniu 23 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok (II GSK 378/17), na mocy którego oddalił skargę kasacyjną PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris Capital Partners (Fund I) Limited od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA w Warszawie) z dnia 21 października 2016 r. (VI SA/Wa 3127/14) dotyczącego decyzji administracyjnej KNF z dnia 24 lipca 2014 r. w zakresie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris – EMP Capital Partners Limited.

NSA dokonując kontroli wyroku WSA w Warszawie uznał, że w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF nie doszło do naruszeń Kodeksu postępowania administracyjnego, które miały istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazał, że KNF w sposób prawidłowy ustaliła stan faktyczny sprawy i przestrzegała zasady czynnego udziału strony. NSA nie dostrzegł również okoliczności, które podważałyby stwierdzenie, że postępowanie było prowadzone w sposób obiektywny i niedyskryminujący ówczesnych akcjonariuszy FM BANK PBP SA NSA podkreślił ponadto, że KNF w ustalonym stanie faktycznym miała podstawy do wydania decyzji o zakazie wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris – EMP Capital Partners Limited. Akcjonariusze ci nie wywiązywali się bowiem ze zobowiązań, które złożyli w latach poprzednich wobec KNF w zakresie konsultowania zmian dokonywanych w zarządzie banku. W przekonaniu NSA takie działanie uzasadniało twierdzenie, że zachodzi sytuacja, w której zagrożone jest ostrożne i stabilne zarządzanie FM BANK PBP SA poprzez negatywny wpływ akcjonariuszy na działalność tego banku.