Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki T-Bull SA

data aktualizacji 20 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzją z dnia 17 maja 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki T-Bull SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z uzupełnieniem raportu rocznego za 2018 r. o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 20 maja 2019 r.