Komunikat KNF ws. utrzymania w mocy decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA

data aktualizacji 15 maja 2019

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 r. utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną KNF z dnia 27 listopada 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna.

Do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez bank niezbędne jest spełnienie łącznie 4 przesłanek z art. 36 ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

W wyniku analizy całości zgromadzonego w sprawie materiału nie jest możliwe stwierdzenie, że Bank spełnia wszystkie przesłanki wydania zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, tj. że:

  • jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;
  • zgromadził w całości kapitał założycielski;
  • dysponuje   odpowiednimi   warunkami   do  przechowywania  środków  pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
  • spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. 
KNF wydając decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji stwierdza, że zamieszczone w niniejszej decyzji rozstrzygnięcie pokrywa się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji objętej wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a co za tym idzie zasadna jest odmowa wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna.

Wynik głosowania KNF. Za utrzymaniem w mocy decyzji głosowali: J. Jastrzębski, M. Iwanicz-Drozdowska, M. Palczewska, J. Pawelec, C. Kochalski. Przeciwko utrzymaniu w mocy decyzji głosowali: A. Kaźmierczak oraz J. Wojtyła.