Komunikat z 22. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2019 r.

data aktualizacji 15 maja 2019

W dwudziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Małgorzata Palczewska – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego3,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.
1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Smętowie Granicznym (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 • Wojciecha Rutkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS SA,
 • Andrzeja Kolińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kościerzynie,
 • Marka Mrówczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kruszwicy.
3.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI spółkom:
 • Huge Thing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • SpeedUp IQbator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • LMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Komisja uznała, że wnioski o wpis do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI zostały złożone przez spółki realizujące projekty finansowane przez PARP, które nie przewidują możliwości prowadzenia działalności w oparciu o kapitał zgromadzony od inwestorów w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, w celu generowania zwrotu łączonego. Wnioski zostały zatem złożone przez podmioty nieuprawnione, które nie mogły zostać uznane za wewnętrznie zarządzających ASI.
 Wydane przez Komisję decyzje w sprawie odmowy dokonania wpisu Wnioskodawców do rejestru zarządzających ASI pozostają zatem bez wpływu na dalsze wykonywanie działalności przez te podmioty. Spółki nie realizują bowiem celu gospodarczego o charakterze zarobkowym, lecz wykonują zadania o charakterze publicznym zgodnie z projektem finansowanym przez PARP.
4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:
 • Calesco Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (z dniem 4 czerwca 2019 r.).
5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:
 • PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
 • Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion,
 • Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus.
6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Kerdos Group SA w upadłości z siedzibą w Krakowie karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy zł wobec stwierdzenia, że spółka ta naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o:
1)    prowadzeniu negocjacji z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK SA z siedzibą w Warszawie odnośnie do inwestycji w sieć Meng Drogerie+, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 r.,
2)    zamiarze, powstałym w czerwcu 2015 r., dokonania w Niemczech emisji obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 20 000 000 euro w 2015 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci Meng Drogerie+ oraz przedterminowego wykupu obligacji serii F, G, H, I, J oraz K (wyemitowanych w Polsce).
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Kerdos Group SA w upadłości (dalej także „Spółka”) ma na celu wyjaśnienie uczestnikom rynku kapitałowego motywów rozstrzygnięcia, kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez utwierdzanie w nim prawidłowych postaw wobec prawa i stanowi bodziec do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków nałożonych na emitentów papierów wartościowych dotyczących publikacji informacji poufnych (obecnie obowiązek przekazywania informacji poufnych reguluje rozporządzenie MAR; w sprawie zastosowania mają jednak stare przepisy, tj. obowiązujace w czasie naruszenia przy czym KNF wskazuje, że treść obowiązku publikacji informacji poufnych nie uległa zmianie).
Należy wskazać, że w latach 2014 r. - 2015 r. Spółka w celu rozbudowania swojej pozycji i dywersyfikacji prowadzonej działalności (Spółka zajmowała się m. in. produkcją artykułów higienicznych o wysokiej jakości) zamierzała zrealizować plan ekspansji na rynkach niemieckojęzycznych oraz dokonać nabycia 100 % akcji Meng Drogerie+ - podmiotu prowadzącego jedyną sieć drogerii na terenie Luksemburga. Z raportów bieżących oraz okresowych Spółki publikowanych w ww. okresie wynikało, że przedmiotowa inwestycja miała dla Spółki istotne znaczenie. Spółka podkreślała, że akcje Meng Drogerie+ miały stanowić długoterminową lokatę kapitału i planowała podwojenie w ciągu 2-3 lat liczby drogerii prowadzonych przez ten podmiot.
W związku z realizacją ww. zamierzeń, na dzień 20 marca 2015 r. DC Service GmbH (podmiot zależny od Kerdos Group SA) posiadała udziały stanowiące 49,79 % kapitału zakładowego Meng Drogerie+, na nabycie których przeznaczyła około 7,1 mln euro.
W dniu 1 czerwca 2015 r. DC Service GmbH zawarła porozumienie z dotychczasowym udziałowcem Meng Drogerie+, na mocy którego miała prawo żądania nabycia do dnia 30 września 2015 r. udziałów, stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego za cenę 3 220 486 euro (wówczas DC Service GmbH posiadałaby udziały, stanowiące łącznie 74,56 % kapitału zakładowego Meng Drogerie+, na nabycie których przeznaczyłaby około 10 300 000 euro).
W celu sfinalizowania transakcji nabycia udziałów Meng Drogerie+ przez DC Service Gmbh Kerdos Group SA rozpoczęła rozmowy z TFI BGK SA (które wspierało małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach polskiego programu inwestycyjnego w przypadku inwestycji zagranicznych), w toku których omawiano koncepcję ewentualnej inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN (zarządzanego przez TFI BGK SA) w sieć Meng Drogerie+ oraz jej zasad i warunków. Negocjacje z TFI BGK SA odnośnie do inwestycji w sieć Meng Drogerie+ rozpoczęły się najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 r., tj. z momentem podpisania umowy o zachowaniu poufności (dzień powstania informacji poufnej). KNF podkreśla, że informacja o prowadzeniu negocjacji spełniała kryteria informacji poufnej, gdyż pozyskanie finansowania na rozwój sieci drogerii w Luksemburgu było dla Spółki bardzo ważne. Działania Kerdos Group SA miały bowiem przyczynić się do zdobycia pozycji dominującej na rynku luksemburskim i stworzenia nowoczesnej oraz dochodowej sieci drogeryjnej rozpoznawalnej w tym kraju.
Spółka nie opublikowała ww. informacji poufnej (w toku negocjacji, tj. w dniu 5 sierpnia 2015 r. wypracowano ostateczny kształt transakcji: pozostałe udziały Meng Drogerie+, stanowiące 25,44 % kapitału zakładowego miały zostać nabyte przez TFI BGK SA; następnie po podwyższeniu kapitału zakładowego Meng Drogerie+ TFI BGK SA miało posiadać około 49 % kapitału zakładowego, a DC Service Gmbh około 51 %). Gdyby Spółka wypełniła obowiązek informacyjny w konsekwencji byłaby zobowiązana do przekazania informacji stanowiących znaczące zmiany informacji poufnej. Aktualizacje informacji poufnej stanowiły bowiem informacja z dnia 5 sierpnia 2015 r. o negatywnej opinii Komitetu Doradczego (powołanego do opiniowania projektów Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN) co do zakresu inwestycji w sieć drogerii, informacja
z dnia 31 sierpnia 2015 r. o negatywnej opinii Komitetu Doradczego co do inwestycji w sieć drogerii oraz informacja z dnia 2 października 2015 r. o ostatecznym zakończeniu negocjacji.
Równolegle do negocjacji prowadzonych z TFI BGK SA Spółka podejmowała w czerwcu 2015 r. działania w celu przeprowadzenia w Niemczech emisji 20 000 obligacji serii L o wartości nominalnej łącznie 20 000 000 euro. Emisja miała zostać przeprowadzona w celu pozyskania środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci drogerii (poprzez udzielenie dwóch pożyczek DC Service Gmbh, tj. w kwocie 3 220 486 euro na nabycie 24,77 % udziałów w kapitale zakładowym Meng Drogerie+ i w kwocie 2 125 000 euro na nabycie nowowyemitowanych akcji tego podmiotu) oraz w celu przedterminowego wykupu obligacji serii F, G, H, I, J oraz K (wyemitowanych w Polsce). Przeprowadzenie emisji było więc niezbędne do zrealizowania planów Spółki przeprowadzenia ekspansji zagranicznej. Informacja o zamiarze, powstałym w czerwcu 2015 r., dokonania ww. emisji obligacji spełniała kryteria informacji poufnej, gdyż  uzyskanie znaczącego udziału w kapitale zakładowym Meng Drogerie+ i rozwój sieci drogerii były istotnym elementem strategii biznesowej Spółki. Spółka nie opublikowała jednak ww. informacji poufnej.
W odniesieniu do powyższego KNF podkreśla, że przekazywanie informacji poufnych, z uwagi na ich cenotwórczy charakter i potencjalny wpływ na obrót instrumentami finansowymi, których dotyczy dana informacja, stanowi jeden z ważniejszych obowiązków spółki publicznej, mających na celu ochronę inwestorów na rynku kapitałowym. Z uwagi na fakt, że informacje te są niezbędne do podejmowania przez inwestorów racjonalnych decyzji inwestycyjnych oraz by kurs akcji jak najpełniej odzwierciedlał sytuację gospodarczą i finansową emitenta, powinny być przekazywane niezwłocznie, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 24 godzin. Uczestnicy rynku kapitałowego zostali zaś pozbawieni dostępu do całości informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę w związku z rozwojem sieci Meng Drogerie+ (wcześniej Spółka przekazywała szczegółowe informacje o planowanej transakcji).
Brak publikacji informacji poufnych skutkował okolicznością, że cena akcji Spółki nie uwzględniała rzeczywistej sytuacji dotyczącej poszukiwań sfinansowania planów rozwoju i ich efektów, a więc mogła odbiegać od ich realnej wartości. Należy także podkreślić, że część informacji odnoszących się do procesu inwestycyjnego w Meng Drogerie+ oraz zamiaru przeprowadzenia w Niemczech emisji obligacji zostały inwestorom przekazane za pomocą artykułów prasowych, jednak KNF wskazuje, że informacje te nie zawierały pełnej i precyzyjnej treści lub zostały przekazane po terminie, w którym powinna nastąpić publikacja informacji poufnych. Ponadto informacje poufne powinny być przekazywane w trybie raportów bieżących, a nie za pośrednictwem prasy. Należy podkreślić, że Spółka posiadała ww. informacje poufne i brak było przeszkód w ich publikacji (Spółka nie skorzystała z instytucji opóźnienia przekazania informacji poufnych do publicznej wiadomości).
7.    Komisja zapoznała się z:
 • raportem o sytuacji banków w 2018 r.,
 • raportem o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r., 
 • informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 23.04.2019 r. do 13.05.2019 r.
8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 28 maja 2019 r.
 • 11 czerwca 2019 r.
 • 25 czerwca 2019 r.
 • 9 lipca 2019 r.
* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.
______________________
1J. Jastrzębski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2c oraz 5 komunikatu.
2J. Pawelec nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4 oraz 5 komunikatu.
3J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2c oraz 6 komunikatu.