Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Sunex SA

data aktualizacji 14 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 13 maja 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Sunex SA z siedzibą w Raciborzu w związku z uzupełnieniem raportu rocznego za 2018 rok o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 14 maja 2019 r.