Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółek Korporacja Budowlana Dom SA oraz Invista SA

data aktualizacji 10 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzjami z dnia 9 maja 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) żądania odwieszenia obrotu akcjami spółek Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie oraz Invista SA z siedzibą w Warszawie w związku z uzupełnieniem jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za 2018 r. o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.

Wznowienie obrotu akcjami Spółek nastąpiło od dnia 10 maja 2019 r.