Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek AWBUD SA, EKO EXPORT SA, REDAN SA, REDWOOD HOLDING SA w restrukturyzacji oraz TXM SA

data aktualizacji 02 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 2 maja 2019 r. obrotu akcjami spółek:

  • AWBUD SA,
  • EKO EXPORT SA,
  • REDAN SA,
  • REDWOOD HOLDING SA w restrukturyzacji,
  • TXM SA.
Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu są przekazane w raportach bieżących opublikowanych przez tych emitentów informacje o braku podania do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2018 lub nieprzekazaniu kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa.
 Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.